Dung dịch chuẩn ICP ICP/MS Accustandard

HSX: Accustandard

Xuất xứ: Mỹ

Dung dịch chuẩn ICP/MS Accustandard:
ICP-MS-01N-0.01X-1: Aluminum (Al), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-02N-0.01X-1: Antimony (Sb), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3 tr. Tartaric acid, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-03N-0.01X-1: Arsenic (As), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-04N-0.01X-1: Barium (Ba), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-05N-0.01X-1: Beryllium (Be), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-06N-0.01X-1: Bismuth (Bi), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-10% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-07W-0.01X-1: Boron (B), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. NH4OH, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-08N-0.01X-1: Cadmium (Cd), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-09N-0.01X-1: Calcium (Ca), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-11N-0.01X-1: Cerium (Ce), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-12N-0.01X-1: Cesium (Cs), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-13N-0.01X-1: Chromium (Cr), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-14N-0.01X-1: Cobalt (Co), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-15N-0.01X-1: Copper (Cu), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-16N-0.01X-1: Dysprosium (Dy), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-17N-0.01X-1: Erbium (Er), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-18N-0.01X-1: Europium (Eu), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-19N-0.01X-1: Gadolinium (Gd), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-20N-0.01X-1: Gallium (Ga), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-21W-0.01X-1: Germanium (Ge), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. HF, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-22H-0.01X-1: Gold (Au), ICP/MS standard, nền (matrix): 10% HCl, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-23N-0.01X-1: Hafnium (Hf), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3 tr. HF, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-24N-0.01X-1: Holmium (Ho), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-25N-0.01X-1: Indium (In), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-26H-0.01X-1: Iridium (Ir), ICP/MS standard, nền (matrix): 10% HCl, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-27N-0.01X-1: Iron (Fe), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-28N-0.01X-1: Lanthanum (La), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-29N-0.01X-1: Lead (Pb), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-30N-0.01X-1: Lithium (Li), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-31N-0.01X-1: Lutetium (Lu), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-32N-0.01X-1: Magnesium (Mg), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-33N-0.01X-1: Manganese (Mn), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-34N-0.01X-1: Mercury (Hg), ICP/MS standard, nền (matrix): 5-10% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-35W-0.01X-1: Molybdenum (Mo), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. NH4OH, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-36N-0.01X-1: Neodymium (Nd), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-37N-0.01X-1: Nickel (Ni), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-38W-0.01X-1: Niobium (Nb), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. HF, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-40H-0.01X-1: Palladium (Pd), ICP/MS standard, nền (matrix): 10% HCl, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-41W-0.01X-1: Phosphorus (P), ICP/MS standard, nền (matrix): Water, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-42H-0.01X-1: Platinum (Pt), ICP/MS standard, nền (matrix): 10% HCl, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-43N-0.01X-1: Potassium (K), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-44N-0.01X-1: Praseodymium (Pr), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-45W-0.01X-1: Rhenium (Re), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-46H-0.01X-1: Rhodium (Rh), ICP/MS standard, nền (matrix): 10% HCl, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-47N-0.01X-1 : Rubidium (Rb), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-48H-0.01X-1  : Ruthenium (Ru), ICP/MS standard, nền (matrix): 10% HCl, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-49N-0.01X-1  : Samarium (Sm), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-50N-0.01X-1 : Scandium (Sc), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-51N-0.01X-1 : Selenium (Se), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-52W-0.01X-1 : Silicon (Si), ICP/MS standard, nền (matrix): H2O tr. HF, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-53N-0.01X-1 : Silver (Ag), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-54N-0.01X-1  : Sodium (Na), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-55N-0.01X-1 : Strontium (Sr), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-56W-0.01X-1 : Sulfur (S), ICP/MS standard, nền (matrix): Water, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-57W-0.01X-1 : Tantalum (Ta), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. HF, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-58H-0.01X-1 : Tellurium (Te), ICP/MS standard, nền (matrix): 10% HCl (min.), 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-59N-0.01X-1: Terbium (Tb), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-60N-0.01X-1 : Thallium (Tl), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-61N-0.01X-1 : Thorium (Th), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-62N-0.01X-1 : Thulium (Tm), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-63N-0.01X-1 : Tin (Sn), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3 tr. HF, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-64W-0.01X-1 : Titanium (Ti), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. HF, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-65W-0.01X-1 : Tungsten (W), ICP/MS standard, nền (matrix): Water tr. NH4OH, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-66N-0.01X-1 : Uranium (U), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-67N-0.01X-1: Vanadium (V), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-68N-0.01X-1 : Ytterbium (Y), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-69N-0.01X-1 : Yttrium (Yb), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-70N-0.01X-1: Zinc (Zn), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml
ICP-MS-71N-0.01X-1 : Zirconium (Zr), ICP/MS standard, nền (matrix): 2-5% HNO3, 100 µg/mL, chai 100 ml

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)