HÓA CHẤT - Reagecon- Ailen

Hóa chất chuẩn độ TAN môi trường khan 0.1N Potassium Hydroxide in 2 Propanol theo ASTM D664

Hóa chất chuẩn độ TAN môi trường khan 0.1N Potassium Hydroxide in 2 Propanol theo ASTM D664

Reagecon Total Acid Number (TAN) Non Aqueous Titrant 0.1N Potassium Hydroxide in 2 Propanol for ASTM D664

Chuẩn TOC Reagecon - Total Organic Carbon Standard

Chuẩn TOC Reagecon - Total Organic Carbon Standard

Chuẩn TOC Reagecon - Total Organic Carbon Standard 

HSX: Reagecon - Ireland

Dung dịch chuẩn ICP, ICP-MS đa nguyên tố (9 nguyên tố) trong 1% Nitric Acid (HNO₃) Reagecon

Dung dịch chuẩn ICP, ICP-MS đa nguyên tố (9 nguyên tố) trong 1% Nitric Acid (HNO₃) Reagecon

Chuẩn 9 nguyên tố : Cd, Cr, Fe, In, Mg, Pb, Co, Cu, Se trong HNO3 1%.

Qui cách: 500ml

Ống chuẩn NaOH 0.1N REAGECON

Ống chuẩn NaOH 0.1N REAGECON

Reagecon Sodium Hydroxide Concentrated Volumetric Solution Ampoule to make 1L of 0.1M (0.1N) Sodium Hydroxide

Ống chuẩn NaOH pha thành 1 lít NaOH nồng độ 0.1M (0.1N)

Chất chuẩn TBN Reagecon

Chất chuẩn TBN Reagecon

Chất chuẩn TBN Reagecon
Chất chuẩn TAN Reagecon

Chất chuẩn TAN Reagecon

EFSLIET Electrolyte: 1M lithium Chloride in Ethanol 100ml PH 20101 0.1M Hydrochloric Acid in propan-2-ol 1L PH 201005 0.1M Hydrochloric Acid in propan-2-ol 500ml KOH01F 0.1M Potassium Hydroxide in propan-2-ol 1L KOH01H 0.1M Potassium Hydroxide in propan-2-ol 500ml KOH001F 0.01M Potassium Hydroxide in propan-2-ol 1L KOH001H 0.01M Potassium Hydroxide in propan-2-ol 500ml
Chất chuẩn đo độ dẫn - Reagecon

Chất chuẩn đo độ dẫn - Reagecon

DUNG DỊCH CHẤT CHUẨN : TBN,TAN,COD,PH,ĐO ĐỘ DẪN,ĐỘ ĐỤC...
Chất chuẩn đo độ đục - Reagecon

Chất chuẩn đo độ đục - Reagecon

CHẤT CHUẨN : TBN,TAN,COD,PH,ĐO ĐỘ DẪN,ĐỘ ĐỤC...
Chất chuẩn - Reagecon

Chất chuẩn - Reagecon

CHẤT CHUẨN : TBN,TAN,COD,PH,ĐO ĐỘ DẪN...
CHẤT CHUẨN CÁC LOẠI

CHẤT CHUẨN CÁC LOẠI

Chất chuẩn ICP-MS/ICP-OES Chất chuẩn sắc ký ion CÔNG TY TNHH HOA Ý Chất chuẩn AAS Chất chuẩn quang phổ ngọn lửa Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi Phenol Polycyclic Aromactic Hydrocarbons (PAHs) Pesticides Màu chuẩn Chất chuẩn quang phổ Chất chuẩn điểm chảy Chất chuẩn tỷ trọng - Dòng cao cấp Chất chuẩn tỷ trọng - Dòng chất lượng Nhớt chuẩn Chất chuẩn độ ngọt Brix Chất chuẩn chỉ số khúc xạ
Hydranal Sigma

Hydranal Sigma

Cung cấp các loại hóa chất Hydranal dùng trong chuẩn độ Karl Fisher xác định hàm lượng nước:
Hóa chất Benzoic

Hóa chất Benzoic

3415 HÓA CHẤT CHUẨN NHIỆT TRỊ ACID BENZOIC HÃNG : USA/PARR 3404: Benzoic acid powder, 30g bottle price 3413: Benzoic acid, 1.0 gram pellets, bottle of 20 3414: Benzoic acid, 0.2 gram pellets, bottle of 100 3415: Benzoic acid, 1.0 gram pellets, bottle of 100 3416: Benzoic acid, 1.0 gram pellets, bottle of 500 3417: Benzoic acid, 0.2 gram pellets, bottle of 500 3418: Benzoic acid, 0.2 gram pellets, bottle of 1000
Nhớt chuẩn - Cannon

Nhớt chuẩn - Cannon

DUNG DỊCH NHỚT CHUẨN
HÓA CHẤT CHUẨN

HÓA CHẤT CHUẨN

Máy chuẩn độ điện thế Máy chuẩn độ điện thế TBN/TAN Máy chuẩn độ Quang Máy chuẩn độ Vitamin Máy chuẩn độ Karl Fischer Máy chuẩn độ Karl Fischer Couloumeter Máy chuẩn độ xác định hàm lượng nước Máy chuẩn độ muối trong thức ăn chăn nuôi Máy xác định các kim loại nặng

Chất chuẩn COD - Reagecon

 

COD10                10 mg/l solution 500ml
COD20                 20 mg/l solution 500ml
COD50                 50 mg/l solution 500ml
COD100              100 mg/l solution 500ml
COD200              200 mg/l solution 500ml
COD500              500 mg/l solution 500ml
COD600               600 mg/l solution 500ml
COD1000           1000 mg/l solution 500ml
COD1300           1300 mg/l solution 500ml
COD1500            1500 mg/l solution 500ml
COD2000           2000 mg/l solution 500ml
COD5000           5000 mg/l solution 500ml
COD6000            6000 mg/l solution 500ml
COD10M            10000 mg/l solution 500ml
COD20M            20000 mg/l solution 500ml
COD60M5           60000 mg/l solution 500ml

 

Chất chuẩn TBN - Reagecon

 

 

RETBN1                    TBN Standard: 1.0 mg/g KOH
RETBN3                    TBN Standard: 3.0 mg/g KOH
RETBN6                    TBN Standard: 6.0 mg/g KOH
RETBN10                  TBN Standard: 10 mg/g KOH
RETBN15                  TBN Standard: 15 mg/g KOH
RETBN30                  TBN Standard: 30 mg/g KOH
RETBN40                  TBN Standard: 40 mg/g KOH
RETBN70                  TBN Standard: 70 mg/g KOH 

 

Chất chuẩn TAN - Reagecon

 

 

EFSLIET Electrolyte: 1M lithium Chloride in Ethanol 100ml
PH 20101 0.1M            Hydrochloric Acid in propan-2-ol             1L
PH 201005 0.1M          Hydrochloric Acid in propan-2-ol           500ml
KOH01F 0.1M             Potassium Hydroxide in propan-2-ol           1L
KOH01H 0.1M             Potassium Hydroxide in propan-2-ol          500ml
KOH001F 0.01M          Potassium Hydroxide in propan-2-ol               1L
KOH001H 0.01M         Potassium Hydroxide in propan-2-ol             500ml
TANSOLVF TAN        Titration solvent. Per litre: 500mls toluene, 495mls propan-2-ol,        1L

 

Chất chuẩn đo độ dẫn - Reagecon

 

CSKC13           1.30µS/cm @ 25°C 
CSKC136         1.30µS/cm @ 25°C
CSKC3             3µS/cm @ 25°C 250ml
CSKC5             5µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC10           10µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC20            20µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC238          23.8µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC25            25µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC50             50µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC84             84µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC100           100µS/cm @ 25°C 500ml
CSKCS               147µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC150           150µS/cm @ 25°C 500m
CSKC185           185µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC200            200µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC250          250µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC300          300µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC400         400µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC500          500µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC718          718µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC1000         1000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKCL              1413µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC2M           2000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC2500         2500µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC3M          3000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC5M          5,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC7M          7,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC10M            10,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC12880         12,880µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC20M           20,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC30M          30,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC40M        40,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC50M        50,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC60M         60,000µS/cm @ 25°C 500ml

 

Chất chuẩn đo độ đục - Reagecon

 

Turbidity Std 0.0 NTU 
Turbidity Std 0.1 NTU
Turbidity Std 0.2 NTU
Turbidity Std 0.4 NTU
Turbidity Std 0.5 NTU
Turbidity Std 1 NTU
Turbidity Std 2 NTU
Turbidity Std 4 NTU
Turbidity Std 5 NTU
Turbidity Std 10 NTU
Turbidity Std 20 NTU
Turbidity Std 40 NTU
Turbidity Std 50 NTU
Turbidity Std 60 NTU
Turbidity Std 90 NTU
Turbidity Std 100 NTU
Turbidity Std 200 NTU
Turbidity Std 400 NTU
Turbidity Std 500 NTU
Turbidity Std 800 NTU
Turbidity Std 1000NTU
Turbidity Std 4000 NTU