THIẾT BỊ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Chuẩn độ KF+ chuẩn độ điện thế

Chuẩn độ KF+ chuẩn độ điện thế

- Phương pháp chuẩn độ: Dynamic (DET) và Monotonic (MET ) titration, Endpoint titration (SET), chuẩn độ enzyme và pH Stat (STAT), Chuẩn độ Karl Fischer titration (KFT) đo với điện cực chọn lọc Ion (MEAS CONC), dosing functions with monitoring (DOS),v.v….