Chất chuẩn đo độ dẫn

Hãng sản xuất - Reagecon

 

CSKC13           1.30µS/cm @ 25°C 
CSKC136         1.30µS/cm @ 25°C
CSKC3             3µS/cm @ 25°C 250ml
CSKC5             5µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC10           10µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC20            20µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC238          23.8µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC25            25µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC50             50µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC84             84µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC100           100µS/cm @ 25°C 500ml
CSKCS               147µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC150           150µS/cm @ 25°C 500m
CSKC185           185µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC200            200µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC250          250µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC300          300µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC400         400µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC500          500µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC718          718µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC1000         1000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKCL              1413µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC2M           2000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC2500         2500µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC3M          3000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC5M          5,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC7M          7,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC10M            10,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC12880         12,880µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC20M           20,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC30M          30,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC40M        40,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC50M        50,000µS/cm @ 25°C 500ml
CSKC60M         60,000µS/cm @ 25°C 500ml

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)