STT

Mã Hàng

/Code

Mô tả hàng hóa

1

Q1

Cuvette thạch anh path length 1mm,thể tích 0.35ml, kich thước 45x12.5x3.5mm

2

Q2

Cuvette thạch anh path length 2mm,thể tích 0.70ml, kich thước 45x12.5x4.5mm

3

Q3

Cuvette thạch anh path length 5mm,thể tích 1.7ml, kich thước 45x12.5x7.5mm

4

Q4

Cuvette thạch anh path length 10mm,thể tích 3.5ml, kich thước 45x12.5x12.5mm

5

Q5

Cuvette thạch anh path length 20mm,thể tích 7ml, kich thước 45x12.5x22.5mm

6

Q6

Cuvette thạch anh path length 30mm,thể tích 10.5ml, kich thước 45x12.5x32.5mm

7

Q7

Cuvette thạch anh path length 40mm,thể tích 14ml, kich thước 45x12.5x42.5mm

8

Q8

Cuvette thạch anh path length 50mm,thể tích 17.5ml, kich thước 45x12.5x52.5mm

9

Q9

Cuvette thạch anh path length 100mm,thể tích 35ml, kich thước 45x12.5x102.5mm

10

G1

Cuvette Thủy tinh path length 1mm,thể tích 0.35ml, kich thước 45x12.5x3.5mm

11

G2

Cuvette Thủy tinh path length 2mm,thể tích 0.70ml, kich thước 45x12.5x4.5mm

12

G3

Cuvette Thủy tinh path length 5mm,thể tích 1.7ml, kich thước 45x12.5x7.5mm

13

G4

Cuvette Thủy tinh path length 10mm,thể tích 3.5ml, kich thước 45x12.5x12.5mm

14

G5

Cuvette Thủy tinh path length 20mm,thể tích 7ml, kich thước 45x12.5x22.5mm

15

G6

Cuvette Thủy tinh path length 30mm,thể tích 10.5ml, kich thước 45x12.5x32.5mm

16

G7

Cuvette Thủy tinh path length 40mm,thể tích 14ml, kich thước 45x12.5x42.5mm

17

G8

Cuvette Thủy tinh path length 50mm,thể tích 17.5ml, kich thước 45x12.5x52.5mm

18

G9

Cuvette Thủy tinh path length 100mm,thể tích 35ml, kich thước 45x12.5x102.5mm

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)