Hóa chất Hydranal Sigma
Cung cấp các loại hóa chất Hydranal dùng trong chuẩn độ Karl Fisher xác định hàm lượng nước:
34730 SolventE, 1L
34732 Titrant 5E, 1L
34801 Titrant 5
34800 Solvent
34698 Hydranal medium K,1L
34805 Composite 5, 1L
34805 Composite 5, 2.5L
34836 Hydranal coulomat AG, 500ml
34840 Hydranal coulomat CG, 50ml
34847 Water standard 0.1
34849 Water standard 1.00
34828 Water standard 10.0
56754 Electrolyte LiCl,2mol

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)