NHỚT KẾ - Cannon - Mỹ

+ Nhớt kế  Fenske Routine gồm: Nhớt kế Chảy xuôi
Size :100: 3-15cSt
9721-B59 CFCR-100 CANNON-FENSKE ROUT VISC, CALIB

Size :150: 7-35cSt
9721-B62 CFCR-100 CANNON-FENSKE ROUT VISC, CALIB

Size : 200: 20-100cSt
9721-B65 CFCR-100 CANNON-FENSKE ROUT VISC, CALIB

Size : 300: 50-250cSt
9721-B68 CFCR-100 CANNON-FENSKE ROUT VISC, CALIB

Size : 350: 100-500cSt
9721-B71 CFCR-100 CANNON-FENSKE ROUT VISC, CALIB

Size : 400 : 240-1200cSt
9721-B74 CFCR-100 CANNON-FENSKE ROUT VISC, CALI

+ Nhớt kế  Fenske Opaque gồm: Nhớt kế Chảy ngược
Size : 200 : 20-100cSt
9721-F65 CFOC-200 CANNON-FENSKE OPAQ VISC, CALIB

Size : 300: 50-250cSt
9721-F68 CFOC-300 CANNON-FENSKE OPAQ VISC, CALIB

Size : 350: 100-500cSt
9721-F71CFOC-350 CANNON-FENSKE OPAQ VISC, CALIB

S400: 240-1200cSt
9721-F74 CFOC-400 CANNON-FENSKE OPAQ VISC, CALIB

9727-C45 S200  VISCOSITY STANDARD, 20 to 100 deg C, 500 ml (180mm²/s ở 40°C, 20mm²/s ở 100°C, có kèm chứng chỉ.)

 

 

NHỚT KẾ CANNON Ubbelohde

Catalog Number

Size

Approximate Constant
(mm²/s²)

Viscosity Range (mm²/s)†

Uncalibrated

Calibrated

Calibrated,
Unity Factor

Low

High

9721-N50

9721-R50

9721-U50

0

0.001

0.3

1.0

9721-N53

9721-R53

9721-U53

0C

0.003

0.6

3.0

9721-N56

9721-R56

9721-U56

0B

0.005

1.0

5.0

9721-N59

9721-R59

9721-U59

1

0.01

2.0

10

9721-N62

9721-R62

9721-U62

1C

0.03

6.0

30

9721-N65

9721-R65

9721-U65

1B

0.05

10

50

9721-N68

9721-R68

9721-U68

2

0.1

20

100

9721-N71

9721-R71

9721-U71

2C

0.3

60

300

9721-N74

9721-R74

9721-U74

2B

0.5

100

500

9721-N77

9721-R77

9721-U77

3

1.0

200

1000

9721-N80

9721-R80

9721-U80

3C

3.0

600

3000

9721-N83

9721-R83

9721-U83

3B

5.0

1000

5000

9721-N86

9721-R86

9721-U86

4

10

2000

10000

9721-N89

9721-R89

9721-U89

4C

30

6000

30000

9721-N92

9721-R92

9721-U92

4B

50

10000

50000

9721-N95

9721-R95

9721-U95

5

100

20000

100000

1/ NHỚT KẾ CHẢY XUÔI – CANNON ROUTINE FENSKE

Mã sản phẩm

Size

Hằng số độ nhớt
(mm²/s²)

Thang độ nhớt (mm²/s)†

Chưa hiệu chuẩn

Đã hiệu chuẩn

Thấp

Cao

9721-A50

9721-B50

25

0.002

0.5

2.0

9721-A53

9721-B53

50

0.004

0.8

4.0

9721-A56

9721-B56

75

0.008

1.6

8.0

9721-A59

9721-B59

100

0.015

3.0

15

9721-A62

9721-B62

150

0.035

7.0

35

9721-A65

9721-B65

200

0.1

20

100

9721-A68

9721-B68

300

0.25

50

250

9721-A71

9721-B71

350

0.5

100

500

9721-A74

9721-B74

400

1.2

240

1200

9721-A77

9721-B77

450

2.5

500

2500

9721-A80

9721-B80

500

8.0

1600

8000

9721-A83

9721-B83

600

20

4000

20000

9721-A86

9721-B86

650

45

9000

45000

9721-A89

9721-B89

700

100

20000

100000

† Thang độ nhớt mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 250 đến 1000 giây cho size 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các size còn lại.

 

Nhớt kế chảy xuôi Cannon Routine Fenske

 

2/ NHỚT KỂ CHẢY NGƯỢC – CANNON FENSKE OPAQUE

Mã sản phẩm

Size

Hệ số độ nhớt
(mm²/s²)

Thang độ nhớt (mm²/s)†

Chưa hiệu chuẩn

Đã hiệu chuẩn

Thấp

Cao

9721-E50

9721-F50

25

0.002

0.4

2.0

9721-E53

9721-F53

50

0.004

0.8

4.0

9721-E56

9721-F56

75

0.008

1.6

8.0

9721-E59

9721-F59

100

0.015

3.0

15

9721-E62

9721-F62

150

0.035

7.0

35

9721-E65

9721-F65

200

0.1

20

100

9721-E68

9721-F68

300

0.25

50

250

9721-E71

9721-F71

350

0.5

100

500

9721-E74

9721-F74

400

1.2

240

1200

9721-E77

9721-F77

450

2.5

500

2500

9721-E80

9721-F80

500

8.0

1600

8000

9721-E83

9721-F83

600

20

4000

20000

9721-E86

9721-F86

650

45

9000

45000

9721-E89

9721-F89

700

100

20000

100000

† Thang độ nhớt mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 250 đến 1000 giây cho size 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các size còn lại.

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)