Tỷ trọng kế đo dầu - Hãng Koehler - Mỹ
ASTM Metric Thermohydrometers
nhiệt độ 15 ° C tiêu chuẩn, phân 0.5kg/m3, chiều dài 380mm,
nhiệt kế quy mô ° C: -20 đến +65 (định L), 0-85 (định M), 20-105 (định H)

251-000-300HL, 300HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 600-650
251-000-301HL, 301HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 650-700
251-000-302HL, 302HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 700-750
251-000-303HL, 303HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 750-800
251-000-303HM, 303HM ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 750-800
251-000-304HM, 304HM ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 800-850
251-000-304HL, 304HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 800-850
251-000-305HL, 305HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 850-900
251-000-30HL, 306HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 900-950
251-000-307HL, 307HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 950-1000
251-000-308HL, 308HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 1000-1050
251-000-309HL, 309HL ,Mật độ, phạm vi kg/m3: 1050-1100

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 3 Bình chọn)