Chất chuẩn TAN Reagecon
Hãng sản xuất: Reagecon- Ailen

EFSLIET Electrolyte: 1M lithium Chloride in Ethanol 100ml
PH 20101 0.1M            Hydrochloric Acid in propan-2-ol             1L
PH 201005 0.1M          Hydrochloric Acid in propan-2-ol           500ml
KOH01F 0.1M             Potassium Hydroxide in propan-2-ol           1L
KOH01H 0.1M             Potassium Hydroxide in propan-2-ol          500ml
KOH001F 0.01M          Potassium Hydroxide in propan-2-ol               1L
KOH001H 0.01M         Potassium Hydroxide in propan-2-ol             500ml
TANSOLVF TAN        Titration solvent. Per litre: 500mls toluene, 495mls propan-2-ol,        1L

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)