Chất chuẩn TBN Reagecon
Hãng: Reagecon- Ailen
 
RETBN1                    TBN Standard: 1.0 mg/g KOH
RETBN3                    TBN Standard: 3.0 mg/g KOH
RETBN6                    TBN Standard: 6.0 mg/g KOH
RETBN10                  TBN Standard: 10 mg/g KOH
RETBN15                  TBN Standard: 15 mg/g KOH
RETBN30                  TBN Standard: 30 mg/g KOH
RETBN40                  TBN Standard: 40 mg/g KOH
RETBN70                  TBN Standard: 70 mg/g KOH 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)