Hóa chất chuẩn độ TAN môi trường khan 0.1N Potassium Hydroxide in 2 Propanol theo ASTM D664

HSX: Reagecon - Ireland

PN: KOH01F

Thông tin hóa chất

Additional Details
Pack Size    1L
Weight    1.54
Weight Unit    Kg
Tariff Code    3822 0000
Country of Origin    Ireland

Bình chọn sản phẩm: (3.0 / 2 Bình chọn)